Giới thiệu
      
Tin tức
Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên

Nhà máy Thuốc lá Phú Yên là đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế phụ thuộc Tổng công ty Khánh Việt

Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 09/04/2003 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khánh Việt.

Nguyên trước đây Nhà máy thuộc Công ty thuốc lá Phú Yên (FYTACO), được UBND tỉnh Phú Yên đầu tư sau khi tái lập tỉnh năm 1989. Tháng 10/1996 Nhà máy được cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại và Chế biến thuốc lá Tuy Hoà (TUYTABA). Thực hiện Nghị định 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ về "hoạt động và sản xuất kinh doanh thuốc lá". UBND tỉnh Phú Yên và Bộ Công nghiệp đã có Quyết định chuyển giao Nhà máy cho Tổng công ty Khánh Việt quản lý. Sau khi trở thành đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc Tổng công ty, Nhà máy đã được nâng cấp cải tạo và đầu tư về mọi mặt. Bộ máy quản lý được đổi mới và tinh giảm, CBCNV được bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, đời sống vật chất tinh thần của người lao động đã được cải thiện, hiệu quả sản xuất ngày càng cao và ổn định.

                                                                                           Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên

Tên đầy đủ     

: NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN

Tên giao dịch

:NHÀ MÁY THUỐC LÁ KHATOCO PHÚ YÊN

Tên viết tắt

:

Người đại diện

:Huỳnh Thị Xuân - Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ

: 80 Nguyễn Huệ – Phường 5 – TP Tuy Hoà – Phú Yên

Điện thoại

: (84.57) 3810 673 -  (84.57) 3810 636

Fax

: (84.57) 3810 673

E-mail

: nmtlphuyen@khatoco.com

Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên là đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế phụ thuộc Tổng công ty Khánh Việt. Nhà máy có chức năng sản xuất kinh doanh thuốc lá bao và thực hiện các công việc khác theo sự phân công uỷ quyền của Tổng công ty Khánh Việt. Nhiệm vụ trọng tâm của nhà máy là sản xuất thuốc lá bao mềm theo chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác trên địa bàn doanh nghiệp đang hoạt động.